Zaloguj się

Grudzień 2012

Składka OC stanowi przychód członka zarządu - stanowisko zawarte w wyroku NSA z 8 listopada 2012 r.

Zdaniem sądu zapłata składki przez spółkę stanowi wymierną korzyść dla członków zarządu. Dzięki takiemu działaniu u członków organów Spółki dochodzi do przysporzenia w majątku, ponieważ inny podmiot ponosi za nich koszt ubezpieczenia, a tym samym nie muszą uszczuplać swojego majątku. W zamian za uiszczoną składkę ubezpieczony uzyskuje ochronę ubezpieczeniową. Korzyść dla ubezpieczonych, której źródłem jest nieodpłatne świadczenie otrzymane od spółki, wynika więc nie dopiero z ziszczenia się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, lecz już w postaci samego objęcia członka władz spółki ochroną ubezpieczeniową.