Zaloguj się

Listopad 2016

 Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie 

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia i wynosić będzie 13,00 zł brutto za godzinę. Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów zlecenia niezależnie od tego czy wynagrodzenie w umowie określono według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej czy miesięcznej, z wyłączeniem umów, których wynagrodzenie zostało uzależnione od osiągnięcia określonego rezultatu.Przepisów dotyczących stosowania stawki minimalnej nie będzie stosowało się do umów zlecenia i umów o świadczenie usług jeśli:

o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi,

przysługujące wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

W przypadku wykonywania zlecenia w określonym miejscu i czasie, w uzasadnieniu do projektu jako przykład podano usługi ochrony obiektów, usługi sprzątania, wyłączenie nie będzie miało zastosowania.

Wyłączenie nie będzie miało zastosowania także w przypadku, gdy w umowie zostanie wskazanych kilka miejsc, w których ma być świadczona usługa, nawet gdy o kolejności i czasie realizacji usługi w kolejnych miejscach będzie decydował sam zleceniobiorca.

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nakaz ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców. Rejestrowanie czasu pracy będzie miało na celu, podobnie jak prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, prawidłowe ustalenie wysokości należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia za pracę.