Zaloguj się

Aktualności

Strona 5/6
Lipiec 2012

Opłaty za najem samochodu osobowego nie są limitowane tzw. „kilometrówką” 

Maj 2012

Dostawy towarów realizowane partiami, od kilku do kilkunastu razy w ciągu miesiąca, nie stanowią sprzedaży której można przypisać charakter ciągły.  

 „… istotą świadczenia ciągłego jest pewna stałość i trwałe spełnianie świadczenia w czasie, co powoduje niemożność wyróżnienia powtarzających się odrębnych czynności stanowiących samodzielne świadczenia i w konsekwencji określenia dnia dokonania danej czynności, jako dnia spełnienia świadczenia.” 

Kwiecień 2012

Podatnik, który wypłaca kontrahentowi odszkodowanie za niezrealizowanie umowy nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów  

"...podstawową cecha kosztu jest jego związek z przychodem, co oznacza, że sam fakt braku wydatku na liście negatywnej zawartej w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie oznacza, iż może on być uznany za koszt potrącalny, gdyż musi zaistnieć jeszcze jego związek z przychodem rozumianym jako poniesiony w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów."

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1770/10

Marzec 2012

Kiedy kradzież środków obrotowych można zaliczyć w straty stanowiące koszt uzyskania przychodu 

Luty 2012

Dokumentowanie zakupów na aukcjach internetowych 

Na podstawie wydruków aukcyjnych informujących o wygranej aukcji nawet uzupełnionych o potwierdzenia dokonania przelewów bankowych na konta sprzedawców, nie można dokonać ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Styczeń 2012

Wstępnej opłaty leasingowej nie trzeba rozliczać w czasie

Wstępna opłata leasingowa jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy i wydaniem przedmiotu leasingu, a nie jej wykonywaniem, więc powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Takie stanowisko przedstawił WSA w Poznaniu w wyroku z 21 grudnia 2011 r., I SA/Po 547/11